Definities :

 1. Vervoerder : de natuurlijke- en of rechtspersoon, die zich verbindt personen te vervoeren per auto, alsmede diens personeel.
 2. reiziger : de persoon die door vervoerder wordt vervoerd na afsluiting van een vervoersovereenkomst(mondeling of schriftelijk).
 3. opdrachtgever : de natuurlijke- of rechtspersoon die een vervoersovereenkomst aangaat met de vervoerder.
 4. opdracht : iedere opdracht van reiziger/opdrachtgever aan vervoerder, in welke vorm dan ook.
 5. vervoersovereenkomst : de tussen reiziger/opdrachtgever en vervoerder afgesloten overeenkomst om (taxi)vervoer te verrichten in welke vorm dan ook.
 6. bagage : zaken die vervoerder in verband met een door hem gesloten overeenkomst van personenvervoer op zich neemt te vervoeren. 
 7. handbagage : bagage, met inbegrip van levende dieren, die reiziger gemakkelijk draagbaar mee kan voeren.

Algemene voorwaarden :

 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van eventuele geschillen.
 2. afwijking van deze algemene voorwaarden geldt slechts indien de vervoerder die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd en geldt slechts alleen voor dat geval.
 3. de vervoersovereenkomst komt tot stand zodra de vervoersvraag van de reiziger of de opdrachtgever is geaccepteerd en de vervoerder deze opdracht heeft aanvaard. De vervoersovereenkomst geldt ook voor de reiziger die niet als opdrachtgever optreedt. De reiziger treedt bij aanvaarding als partij toe tot de vervoersovereenkomst. Deze vervoersovereenkomst gebeurt bij voorkeur schriftelijk.
 4. nadat de opdrachtgever de reisgegevens aan de vervoerder meldt, doet laatstgenoemde indien mogelijk een schriftelijke bevestiging toekomen aan de opdrachtgever. Hierin staat; de overeengekomen prijs, ophaaladres(sen), voorlopig ophaaluur, bestemming, vluchtgegevens, vluchturen,  luchthaven, kinderzitje, eventueel extra bagage en het aantal personen.
 5. de vervoersovereenkomst kan beëindigd worden door zowel de vervoeder als door de reiziger op de opdrachtgever. De vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk stopzetten indien de reiziger zulke hinder veroorzaakt zodat de vervoerder niet in staat is de rit verder degelijk uit te voeren. De vervoerder kan in dat geval de reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten en is in dit geval niet gehouden enige schade te vergoeden aan de reiziger. De reiziger is in dit geval het volledige bedrag verschuldigd van de rit. De reiziger of de opdrachtgever kan voor aanvang van de bestelde transfer afzien door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving. Indien de annulering plaats vindt binnen de 12 uren voor aanvang van de transfer, is de reiziger of de opdrachtgever de volledige ritprijs aan de vervoerder verschuldigd. Indien de vervoerder niet volgens afspraak verschijnt, heeft de reiziger bij aantoonbare schade recht op een schadeloosstelling tot een maximum van het bedrag van de vervoersovereenkomst. Deze schadeloosstelling vervalt bij overmacht. Wanneer de reiziger of opdrachtgever wilt afwijken van de ophaaltijd die wordt voorgesteld door de vervoerder, is deze laatste niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig aanwezig zijn op de luchthaven of een andere plaats van bestemming.
 6. de reiziger is verplicht : – de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt op de reiziger verhaald. – zich te onthouden van ; beschadiging en het verontreiniging van de wagen, het gebruik van dranken en eetwaren, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie, het op welbepaalde wijze hinderen van de vervoerder in de uitoefening van zijn taak. – de vooraf overeengekomen ritprijs te betalen. – het portier zodanig te openen dat geen hinder en gevaar voor derden ontstaat.(genoemde handeling geschiedt uitsluitend op eigen risico). – wijzigingen van reisgegevens tijdig door te spelen aan de vervoerder.(indien de reiziger of opdrachtgever dit nalaat is de vervoerder niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane vertragingen). – schrijffouten en foutieve meldingen van onder meer persoonlijke en/of reisgegevens mee te delen aan de vervoerder.(deze gegevens zijn na acceptatie van de bevestiging voor rekening van de opdrachtgever). – zich tijdig te melden bij het afgesproken ontmoetingspunt, zoals vernoemd in de bevestiging van de vervoersovereenkomst.(indien de reiziger niet in de mogelijkheid is hier tijdig aanwezig te zijn is hij/zij verplicht de vervoerder te contacteren. Zo niet vervalt het recht op de geboekte opdracht en blijft het reeds betaalde bedrag verschuldigd).
 7. betalingen door de opdrachtgever of reiziger aan de vervoerder dienen cash betaald te worden en dit voor aanvang van het vervoer. Indien betaling op dat moment niet of niet volledig plaatsvindt, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het vervoer niet uit te voeren. De opdrachtgever of reiziger is alsdan de volledige reissom verschuldigd ten titel van schadevergoeding. Wanneer de opdrachtgever of reiziger in verzuim blijft jegens de vervoerder is hij verplicht de vervoerder de buitengerechtelijke kosten volledig te vergoeden en wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt, ook de uit te zetten gerechtskosten. De overeengekomen prijs is steeds inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 8. de vervoerder is verplicht : – de reiziger en de door hem meegevoerde (hand) bagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren. – behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen en het in- en uitladen van (hand)bagage, tenzij dit om verkeersredenen en/of  technische redenen onmogelijk is. – op de vraag van de reiziger een betalingsbewijs te overhandigen waarop tenminste de ritprijs, naam bedrijf en datum wordt vermeld. – één uur te wachten bij optreden (niet gemelde) vertragingen op de luchthaven of het treinstation aan de zijde van de reiziger. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de vervoerder geacht aan zijn verplichtingen voldaan te hebben. Na het verstrijken van het eerste uur wordt door de vervoerder extra kosten aangerekend aan de reiziger, meerbepaald 10 euro per kwartier. – de reiziger te vervoeren indien een vertraging door de reiziger wordt doorgegeven. Er kan dan geen garantie gegeven worden dat de reiziger na aankomst meteen wordt vervoerd. De reiziger kan ervan uitgaan dat de vervoerder er alles zal aan doen om dit vervoer dan zo snel mogelijk te regelen.
 9. het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits vooraf gemeld aan de vervoerder. Voor extra bagage worden extra kosten in rekening gebracht, met uitzondering van rolstoelen en buggy’s. Het vervoer van huisdieren is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de vervoerder.
 10. klachten worden onmiddellijk gemeld aan de vervoerder en later schriftelijk meegedeeld, binnen de acht dagen. De vervoerder stelt de klager schriftelijk in kennis van zijn/haar reacties op de klacht en de conclusies die hieraan verbonden zijn.
 11. taxi xavier houdt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven en/of voorwaarden te wijzigen.
 12. bij geschillen zijn enkel de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde bevoegd toepasselijk Belgisch Recht.